Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

H ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ ιδρύθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 32 του νόμου 4610/2019.

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

H ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ ιδρύθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 32 του νόμου 4610/2019.

Κεντρικό αντικείμενο της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ είναι η αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου της ακίνητης αλλά και κινητής περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με στόχο την υποστήριξη της αναπτυξιακής του δυναμικής υπό τον όρο ότι, δεν παρεμποδίζεται το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος.

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου , είναι Ν.Π.Ι.Δ με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, διέπετε από το νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών (N. 4548 / 2018), ενώ έχει ως μοναδικό Μέτοχο το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ως Γενική Συνέλευσή της την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο.

Αθλητικό Κεντρο Μάρκος Καραναστάσης