Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ στα πλαίσια της δράσης  «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» έχει εντάξει και υλοποιεί  τα ακόλουθα έργα: 

ΣΣΚ – ALL4WASTE 

 «Καινοτόμες και Λειτουργικές Οριζόντιες Υποδομές για την Υλοποίηση Δράσεων Έρευνας και Ανάπτυξης στον Τομέα της Διαχείρισης Υπολειμμάτων και Αποβλήτων στο Πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 598.125,00€, η δημόσια δαπάνη 317.062,50€ και ιδία συμμετοχή 281.062,50€. 

Ιστοσελίδα ALL4WASTE 

ΣΣΚ – AIM-HQ-OIL 

«Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής και Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια μιας Ενοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 196.980,00€, η δημόσια δαπάνη 99.412,50€ και ιδία συμμετοχή 97.567,50€. 

Η υλοποίηση των παραπάνω έργων θα έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ και κατ΄ επέκταση για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ) καθώς θα δημιουργηθούν νέες δομές (συνεργατικοί σχηματισμοί) ανάπτυξης εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας από την ΕΑΔΙΠ με την ανάπτυξη και νεών δομών εφαρμοσμένης έρευνας στις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ. Οι δομές αυτές αναπτύσσοντας συνέργειες, με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, θα αναπτύξουν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.  

Ιστοσελίδα AIMHQOIL

Η Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑνΕΚ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και συμβάλλει στο Θεματικό Στόχο 01 – Επενδυτική Προτεραιότητα 1b και στον Ειδικό Στόχο 1.1 «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3). η).

    Ιστοσελίδα Δράσης 

    της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚhttp://www.antagonistikotita.gr 

    της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr 

    του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr