Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού (20.03.2024 – 26.03.2024)

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά για το έργο  «Παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού για την διερεύνηση  των δυνατοτήτων και την εκπόνηση...

read more

Επιλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ

Τα μέλη ΔΕΠ και τα εξωτερικά μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα σύμφωνα με τις παρούσες προσκλήσεις έως...

read more

Πρόσκληση για την πρόσληψη ενός συνεργάτη με ειδικότητα ηλεκτρολόγου μηχανικού (22.02.2024-05.03.2024)

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη λειτουργιών Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΛΜΕΠΑ», προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

read more

Πρόσκληση για την πρόσληψη ενός συνεργάτη με ειδικότητα ηλεκτρολόγου μηχανικού (23.01.2024-02.02.2024)

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη λειτουργιών Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΛΜΕΠΑ», προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

read more

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ανάπτυξης & Πιστοποίησης ΣΔΠ σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 (23.01.2024 – 02.02.2024)

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στα πλαίσια υλοποίησης των λειτουργικών της δραστηριοτήτων και της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΠΑ σύμφωνα...

read more

Πρόσκληση – Υποστήριξη Λειτουργίας Αθλητικών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (19.9.2023-2.10.2023)

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τη λειτουργική υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων που...

read more

Πρόσκληση για την σύναψη 3 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και μερικής απασχόλησης – Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (15.9.2023-26.9.2023)

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι τι στα πλαίσια υποστήριξης της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Μάρκος Καραναστάσης του ΕΛΜΕΠΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,...

read more

Πρόσκληση για την σύναψη 3 συμβάσεων μίσθωσης έργου (30.08.2023 – 12.09.2023)

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης των δραστηριοτήτων της, προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, στο γνωστικό αντικείμενο της χημείας...

read more

Διακήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Περίκλειστου Μεταλλικού Υποστέγου με πάνελ, στο πλαίσιο του έργου ALL4WASTE (7.8.2023-1.09.2023)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, προκηρύσσει Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές που θα διενεργηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με αντικείμενο την...

read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (10.06.2022)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προτάσεων ανάπτυξης Spin Off / Spin Out εταιρειών συνεργατών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με σκοπό την χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της...

read more