Λοιπές Δραστηριότητες

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στα πλαίσια υλοποίησης των καταστατικών σκοπών της, κατά περίπτωση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις  μπορεί να υλοποιήσει έργα που αφορούν:

$

Την παροχή εξειδικευμένων και επιστημονικών υπηρεσιών,

$

Την παροχή υπηρεσιών μηχανικού και ενεργειακού μηχανικού,

$

Την εκτέλεση και την διαχείριση τεχνολογικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων,

$

Την παροχή υπηρεσιών μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,

$

Την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή αποτιμήσεων,

$

Την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (management) προς τρίτους,

$

Την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων, επιστημονικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,

$

Την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.