Διοίκηση

Τα Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι:

9

Η Γενική Συνέλευση

9

Το Διοικητικό Συμβούλιο

9

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

9

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενώ έχει ως μοναδικό Μέτοχο το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  και ως Γενική Συνέλευσή της το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:

1.     Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Βιδάκη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2.     Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Μαραβελάκη, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

3.     Καθηγήτρια Ελένη Κόκκινου, ΜΕΛΟΣ

4.     Καθηγητή Εμμανουήλ Κουδουμά, ΜΕΛΟΣ.

5.     Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρο Αποστολάκη, ΜΕΛΟΣ

6.     Μαρίνα Μιχελάκη, Νομικό Σύμβουλο του ΕΛΜΕΠΑ, ΜΕΛΟΣ

7.     Μπουνάκη Νικόλαο, ΜΕΛΟΣ

Την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκπροσωπεί με την υπογραφή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αναπλ. καθηγητής Νικόλαος Βιδάκης.