Διοίκηση

Τα Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι:

9

Η Γενική Συνέλευση

9

Το Διοικητικό Συμβούλιο

9

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

9

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενώ έχει ως μοναδικό Μέτοχο το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  και ως Γενική Συνέλευσή της το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:

  1. Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Βιδάκη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  2. Καθηγητή Εμμανουήλ Μαραβελάκη, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
  3. Επίκουρο Καθηγητή Ελευθέριο Αλυσσανδράκη, ΜΕΛΟΣ
  4. Καθηγητή Αλέξανδρο Αποστολάκη, ΜΕΛΟΣ
  5. Καθηγητή Εμμανουήλ Κουδουμά, ΜΕΛΟΣ.
  6. Αναπληρωτή Καθηγητή Μάρκο Κουργιαντάκη, ΜΕΛΟΣ
  7. Γεώργιο Παπαμιχαήλ, ΜΕΛΟΣ

Την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκπροσωπεί με την υπογραφή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αναπλ. καθηγητής Νικόλαος Βιδάκης.