Θεσμικό Πλαίσιο

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ) ιδρύθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 32 του νόμου 4610/2019. Κεντρικό αντικείμενο της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ είναι η αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου της ακίνητης αλλά και κινητής περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με στόχο την υποστήριξη της αναπτυξιακής του δυναμικής υπό τον όρο ότι, δεν παρεμποδίζεται το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος.

Αθλητικό Κεντρο

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, είναι ένα Ν.Π.Ι.Δ. με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και διέπεται από το νόμο ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2012 – κεφάλαιο ΚΗ΄) και το νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών (4548/2018). Μοναδικό μέτοχος της εταιρείας είναι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ως Γενική Συνέλευσή της έχει το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Καταστατικό

Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση α) της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η οποία θα εκχωρείται στην Εταιρεία κατά χρήση, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους, προς εξυπηρέτηση της αποστολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου υπό τον όρο ότι, η εκχώρηση δεν παρεμποδίζει το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της αποστολής της, δύναται να διεξάγει κάθε ενέργεια και πράξη που αποβλέπει στην απόκτηση μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης του Ιδρύματος.

 Η Εταιρεία έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στην οποία προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της εκχώρησης και της διαχείρισης της περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Ν. 4957/2022 (Α΄ 141) – άρθρο 262).

 Στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της Εταιρείας είτε όχι, εφόσον τα έσοδα αυτής ή η δραστηριότητα αυτή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκύψει από ενέργειες της Εταιρείας.