Προσκλήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ειδών Προβολής του Έργου ΣΣΚ-AIM-HQ-OIL

6 Dec 2023 | Προσκλήσεις

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΙΠ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης των ενεργειών διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου «Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής και Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια μιας Ενοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και State of the Art Τεχνολογίας», με κωδικό πράξης MIS 5070116, το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – “Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» με κωδικό ΟΠΣ 3875 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια υλικού προβολή του έργου.

https://eadip.hmu.gr/wp-content/uploads/2023/12/2023.12.05-759-Πρόσκληση-Υποβολής-Ειδών-Προβολής-AIM-HQ-OIL.pdf