Όροι Χρήσης – Ιδιωτικό Απόρρητο

Όροι Χρήσης και Ιδιωτικό Απόρρητο Ιστοσελίδας eadip.hmu.gr 

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) του παρόντος χώρου διαδικτύου προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους. 

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο eadip.hmu.gr απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν μερικά ή ολικά. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν την ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων. 

Η ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.). 

Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω δεσμών (links) σε άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους ούτε για την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο α) που να μην παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους β) σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη γ) κατά τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει. 

Η ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ συλλέγει από την ιστοσελίδα της προσωπικές πληροφορίες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες της σελίδας. 

Η ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης. 

Η ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ σας πληροφορεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα eadip.hmu.gr θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ. Αυτά τα αρχεία χρησιμεύουν για τη διαχείριση, την οργάνωση ή την παροχή περιεχομένου στους συνεργάτες της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση τους. 

Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας οπουδήποτε στιγμή επιθυμείτε. 

Η ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει κατ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες της ιστοσελίδας της. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.