Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

i

Ο  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργία της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης  Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εγκρίθηκε σύμφωνα με την με αριθμό με την με αρ. πράξης 21/31.08.2023/Θ4 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μετά από εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2023 Εσωτερικός Κανονισμός ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ

2023.04 Καταστατικό ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ